หลักการเหตุผลความจำเป็นของระบบ
การปฎิบัติงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยและสงบสุขในพื้นที่จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดความไม่สงบ การเข้าไประงับเหตุการณ์หรือการส่งกำลังสนับสนุน จำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี ซึ่งเกิดจาการที่มีข้อมูลในบริเวณจุดเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลภาพ ตำแหน่ง เพื่อนำมาประมวลผลในการวางแผน ด้วยเหตุนี้การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อทำการส่งข้อมูลมายังเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการช่วยวางแผน จึ้งเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดังกล่าว

spmc 2017-04-07 at 1.55.01 PM

 

spmc 2017-04-07 at 1.56.47 PM

 

spmc 2017-04-07 at 1.57.00 PM

 

spmc 2017-04-07 at 1.57.12 PM

 

spmc 2017-04-07 at 1.57.32 PM