spmc 2017-04-07 at 1.55.01 PM
Jan 10 0 (138)
Jan 10 0 (138)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเหตุด้วยระบบ GIS และภาพถ่ายทางอากาศ

หลักการเหตุผลความจำเป็นของระบบ การปฎิบัติงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยและสงบสุขในพื้นที่จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดความไม่สงบ การเข้าไประงับเหตุการณ์หรือการส่งกำลังสนับสนุน จำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี ซึ่งเกิดจาการที่มีข้อมูลในบริเวณจุดเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลภาพ ตำแหน่ง เพื่อนำมาประมวลผลในการวางแผน ด้วยเหตุนี้การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาตร์ (GIS) ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อทำการส่งข้อมูลมายังเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้ในการช่วยวางแผน จึ้งเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดังกล่าว        

  Read more
Page 2 of 212